Warunki handlowe

Warunki handlowe spółki StartupJobs.com s.r.o., Nr. 29153786, NIP CZ29153786 z siedzibą w: Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, oddział C, sygnatura 204709 (dalej tylko „StartupJobs“), dotyczące dostępu do strony internetowej https://www.startupjobs.pl oraz korzystania z niej (dalej tylko „Warunki“).

 

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki regulują prawa i obowiązki StartupJobs oraz osób korzystających ze strony internetowej https://www.startupjobs.pl (dalej tylko „StartupJobs.pl“), przy wejściu na StartupJobs.pl oraz dalszym korzystaniu, jak również inne powiązane regulacje prawne. StartupJobs.pl służy do zamieszczania ogłoszeń o ofertach pracy lub profili kandydatów ukierunkowanych na pracę w organizacjach typu start up.

1.2. Przy rejestracji lub innym rodzaju korzystania z serwisu StartupJobs.pl użytkownik ma obowiązek zapoznać się z aktualnym brzmieniem Warunków oraz jest zobowiązany dopełniać wynikających z nich obowiązków. Jeśli użytkownik rejestruje się na StartupJobs.pl jako przedstawiciel osoby prawnej, jest do tego uprawniony wyłącznie w przypadku, kiedy jest upoważniony do reprezentowania tej osoby.

 

2. Definicja pojęć

Pojęcia używane w niniejszych Warunkach i pisane od wielkiej litery mają następujące znaczenie:

Kredyt jest wirtualnym środkiem płatniczym, którym można płacić za usługi w StartupJobs. Jego wartość określa się w zgodzie z aktualnym kursem przeliczania, który jest do dyspozycji pod adresem https://www.startupjobs.pl/cennik;

Oferta to oferta pracy klienta opublikowana w serwisie StartupJobs.pl;

Warunki oznaczają niniejsze warunki handlowe;

StartupJobs oznacza spółkę StartupJobs.com s.r.o., Nr. 29153786, NIP CZ29153786 z siedzibą w Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, oddział C, sygnatura 204709;

StartupJobs.pl oznacza portal internetowy znajdujący się pod adresem https://www.startupjobs.pl;

Użytkownik to dowolna osoba, która odwiedzi StartupJobs.pl; oraz

Klient to osoba fizyczna lub prawna, która tworzy na StartupJobs profil swojego startupu.

 

3. Przegląd usług dla Klientów

3.1. StartupJobs zapewnia następujące usługi:

 • Opublikowanie Oferty na StartupJobs.pl – zapewnienie przestrzeni ofercie Klienta w ramach strony internetowej StartupJobs.pl. Taka publikacja opłacana jest na jeden miesiąc kalendarzowy, po którym można ją przedłużyć.
 • Wyróżnienie HotJobs – zapewnienie dodatkowych elementów promocyjnych dodanej ofercie w porównanie do Oferty zwykłej.
 • Usługi dodatkowe – np. kampania na Facebooku, rozsyłanie newslettera, promocja PPC lub copywriting mający na celu promocję dodanej Oferty ponad ramy zwykłego trybu dodania Oferty. Dokładny zakres działań promocyjnych jest wyszczególniony w cenniku.
 • Pozostałe – usługi indywidualne zapewniane według umowy z Klientem.

3.2. W przypadku ofert można wybrać możliwość automatycznego przedłużania, do którego dochodzi po wygaśnięciu ważności oferty. Powiadomienie o automatycznym przedłużeniu oferty przesyłane jest na adres e-mail, który Klient poda jako kontaktowy. Automatyczne przedłużanie ofert można w dowolnym momencie zmienić na manualne.

 

4. Stworzenie oferty i zawarcie umowy

4.1. Dodanie oferty przez klienta skutkuje stworzeniem zamówienia, które stanowi propozycję zawarcia umowy ze StartupJobs. Ta propozycja podlega akceptacji ze strony StartupJobs.

4.2. StartupJobs zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia dodanych ofert bez podania przyczyn. Modyfikacje przeprowadzane przez StartupJobs mogą polegać przede wszystkim na usuwaniu linków oraz danych kontaktowych w ofertach oraz modyfikację kategorii i typów etatów w ofercie tak, by wybrana kategorie i rodzaj zatrudnienia, jak najlepiej odpowiadały oferowanej pracy. Akceptacja oferty pracy ma zazwyczaj miejsce w ciągu drugiego dnia roboczego.

4.3. W zakresie treści dodanej oferty Klienta obowiązują następujące zasady:

 • w nazwie nie można używać wielkich liter;
 • nazwa i tekst muszą być genderowo, rasowo itp. neutralne, aby odpowiadały wymogom ustawy antydyskryminacyjnej;
 • zakazane są modyfikacje kodu źródłowego – wszystkie modyfikacje i układu i wyglądu ogłoszenia wymagają akceptacji StartupJobs i są realizowane przez Startupjobs;
 • nie jest dozwolone wklejanie linków zewnętrznych oraz danych kontaktowych do ofert;
 • w czasie ważności oferty można korygować jej brzmienie, ale nie może dojść do zmiany branży ogłoszenia (np. z programisty PHP na pracownika działu HR).

4.4. Do zaakceptowania propozycji Klienta, a więc nawiązania stosunku umownego ze StartupJobs dochodzi w wyniku akceptacji dodanej oferty przez StartupJobs. Po akceptacji oferta zostaje opublikowana w sposób i w zakresie, które Klient określił podczas jej dodawania i które są bardziej szczegółowo opisane pod adresem: https://www.startupjobs.pl/cennik.

5. Warunki płatności

5.1. Wszystkie ceny zostały określone w aktualnym cenniku umieszczonym na https://www.startupjobs.pl/cennik.

5.2. Klient ma prawo anulować każde zamówienie do 24 godzin od jego złożenia.

5.3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura z terminem płatności 14 dni. W przypadku, gdy płatność zostanie zrealizowana natychmiast kartą płatniczą, faktura wystawiana jest bez terminu płatności.

5.4. Dostawca zapewnia następujące metody płatności:

 • płatność przelewem bankowym; oraz
 • płatność kartą płatniczą przy pomocy bramki płatniczej online.

5.5. W przypadku wybrania automatycznego przedłużenia płatności oferty StartupJobs przesyła Klientowi fakturę zaliczkową. Po automatycznym przedłużeniu oferty zostaje przez Startupjobs wystawiona faktura zaliczkowa z terminem płatności 14 dni, po zapłaceniu której Klient otrzyma fakturę zwykłą. Na podstawie wniosku Klienta Startupjobs może przesyłać wyłącznie faktury zwykłe. Cena za przedłużenie automatyczne jest taka sama jak za dodanie lub standardowe przedłużenie oferty.

5.6. Klient ma możliwość wykupienia kredytów na usługi, które następnie zużytkuje zgodnie ze swoimi potrzebami. W przypadku tego rodzaju płatności zastosowanie mają warunki zgodnie z punktami 4.2. oraz 4.3. Kredyty mają okres ważności 1 rok od zakupienia. Zakupionych kredytów nie można wstecznie zamienić na środki pieniężne.

5.7. Wszystkie problemy naszych Klientów są ewaluowane i rozwiązywane indywidualnie. Startupjobs może zgodnie z własną oceną sytuacji zwrócić lub przyznać Klientowi kredyty w wysokości, którą firma uzna za odpowiednią.

 

6. Ewidencja osób zainteresowanych podjęciem pracy

6.1. Dostawca ewiduje Użytkowników, którzy są zainteresowani pracą, w bazie danych. Podczas ewidencji Osób Zainteresowanych StartupJobs przestrzega postanowień obowiązujących przepisów prawnych, szczególnie przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

6.2. Podczas tworzenia profilu Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe i aktualne informacje. StartupJobs ma prawo przekazywać wszystkie informacje potencjalnym pracodawcom przy pomocy sieci komputerowej internet.

 

7. Korzystanie z portalu StartupJobs.pl

7.1. Użytkownik zgadza się ze zdalnym wykorzystaniem środków komunikacyjnych podczas zawierania umowy ze StartupJobs. Dostęp i korzystanie ze StartupJobs jest bezpłatne. Użytkownik ponosi jednak koszty powstałe w związku z realizacją dostępu oraz korzystania ze StartupJobs.pl (tj. koszty połączenia internetowego itp.).

7.2. Rejestracja oraz założenie profilu Klienta lub innego Użytkownika podlega autoryzacji Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji oraz stworzenia profilu bez podania przyczyn. StartupJobs ma również prawo do zlikwidowania konta użytkownika w przypadku, kiedy ze strony użytkownika dojdzie do naruszenia obowiązków wynikających z Warunków.

7.3. Klient ma prawo dodawać Oferty wyłącznie po rejestracji na StartupJobs.pl. Przy rejestracji oraz publikowaniu Ofert Klient ma obowiązek dodawać prawdziwe i aktualne dane.

7.4. Użytkownicy mają możliwość reagowania na dodane Oferty bez konieczności rejestracji. W przypadku zainteresowania Użytkownik ma możliwość rejestracji i dodania własnego profilu kandydata.

7.5. Na podstawie rejestracji Użytkownikowi założone zostaje konto użytkownika zabezpieczone nazwą i hasłem. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania poufności odnośnie danych dostępu oraz do ograniczenia możliwości korzystania z konta przez osoby trzecie, które nie mają prawa do jego używania jako przedstawiciele Użytkownika, który jest osobą prawną. Konto użytkownika stworzone na podstawie rejestracji można usunąć w dowolnym momencie.

7.6. StartupJobs.pl nie jest uczestnikiem stosunków umownych między jakimkolwiek Użytkownikiem i Klientem. StartupJobs wynajmuje Klientom przestrzeń na StartupJobs.pl, by mogli dodawać oferty i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodliwość treści czy formy treści publikowanych przez Klientów na StartupJobs.pl lub za ewentualne łamanie zasad konkurencji przez Klienta za pośrednictwem StartupJobs.pl lub też łamanie praw autorskich lub personalnych.

7.7. StartupJobs nie niesie żadnej odpowiedzialności również za pliki dodane przez Użytkowników. StartupJobs nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do StartupJobs.pl, włącznie z kontem użytkownika, ani też bezbłędność i bezpieczeństwo StartupJobs.pl. StartupJobs nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika czy Klienta podczas realizacji dostępu oraz użytkowania StartupJobs.pl, włącznie z ewentualną szkodą powstałą podczas ściągania danych opublikowanych na StartupJobs.pl, szkody powodowanej przerwaniem usługi, awarią StartupJobs.pl, wirusami komputerowymi, szkodą powstałą w wyniku utraty danych, zysku, bezprawnego dostępu do transferów i danych Użytkownika.

7.8. W wyniku kliknięcia na niektóre linki na portalu StartupJobs.pl może dojść do opuszczenia portalu StartupJobs.pl oraz do przekierowania na stronę internetową podmiotów trzecich.

7.9. StartupJobs zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub ukończenia dostępu Klienta/Użytkownika do portalu StartupJobs.pl.

 

8. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

8.1. Ochrona danych osobowych i korzystanie z cookies podlegają Zasadom regulującym przetwarzanie danych osobowych, które są dostępne pod adresem https://www.startupjobs.pl/dane-osobowe a cookies https://www.startupjobs.pl/cookies. Wymienione dokumenty są integralną częścią niniejszych Warunków.

8.2. W przypadkach, kiedy StartupJobs przetwarza dane osobowe (jako edytor) na rzecz Klienta (jako administratora), Klient powierza StartupJobs przetworzenie danych osobowych użytkowników, którzy odpowiedzieli na Ofertę Klienta, a to w celu zarządzania reakcjami na Ofertę oraz prowadzenia listy Użytkowników, którzy wyrazili zainteresowanie pozycją przedstawioną w ofercie.

8.3. StartupJobs ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta maksymalnie przez czas trwania ich stosunku umownego, przede wszystkim za pośrednictwem funkcji portalu StartupJobs.pl, włącznie z profilem Klienta.

8.4. StartupJobs jest następnie w roli przetwarzającego zobowiązana:

 • kierować się przy przetwarzaniu danych osobowych w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, pisemnymi zaleceniami Klienta oraz obowiązującymi przepisami prawnymi; StartupJobs ma prawo przetwarzać dane osobowe ponad ramy tych zaleceń wyłącznie, jeśli przetwarzanie jest dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • zachowywać poufność danych osobowych i wszystkich z nią powiązanych okolicznościach, o których dowie się podczas ich przetwarzania, nawet po ukończeniu stosunku umownego z Klientem według niniejszych warunków.
 • ponosić odpowiedzialność za własnych pracowników zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych, które zobowiąże do zachowania danych osobowych, z którymi zapozna się podczas ich przetwarzania, w tajemnicy, również po zakończeniu ich współpracy ze StartupJobs;
 • zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wszystkich danych osobowych, które przetwarza, z uwzględnieniem stanu techniki, a szczególnie charakterowi zakresu i celu przetwarzania, które prowadzi;
 • zapewniać Klientowi współpracę podczas pełnienia obowiązków informacyjnych wobec konkretnych Użytkowników, których dane są przetwarzane, oraz przy wypełnianiu praw tych Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • współpracować ze sobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym zgłaszania i zgłaszania naruszeń danych osobowych; oraz
 • dostarczyć Klientowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania, że obowiązki przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi warunkami zostały spełnione; w razie potrzeby StartupJobs ma obowiązek umożliwić audyty lub inspekcje przeprowadzone przez Klienta lub wyznaczonego przez niego audytora oraz w pełni współpracować podczas tych audytów.

8.5. Klient udziela StartupJobs ogólnej zgody na włączenie kolejnych przetwarzających osób do procesu przetwarzania danych osobowych. StartupJobs ma obowiązek informowania Klienta o wszystkich zamierzanych zmianach związanych z włączaniem kolejnych osób przetwarzających dane oraz umożliwieniem klientowi wyrażenia swoich zastrzeżeń związanych z tymi zmianami. StartupJobs ma obowiązek zobowiązać kolejne przetwarzające osoby do pełnienia obowiązków zawartych w niniejszych Warunkach. Jeśli kolejna przetwarzająca osoba nie spełni swoich obowiązków podczas przetwarzania danych osobowych, StartupJobs odpowiada przed Klientem za realizację jej obowiązków.

8.6. Po skończeniu przetwarzania danych osobowych na rzecz Klienta StartupJobs ma obowiązek w zgodzie z zaleceniem Klienta przekazać dane osobowe Klientowi lub też zlikwidować dane osobowe, włącznie ze wszystkimi ich kopiami; zasada ta nie obowiązuje, jeśli w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi StartupJobs ma prawo je nadal przetwarzać te dane osobowe.

8.7. W przypadku kiedy między Klientem a StartupJobs zawarta została umowa o przetwarzaniu danych, mowa ta jest nadrzędna wobec niniejszych warunków.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. StartupJobs może zmieniać lub uzupełniać Warunki. Wszelkie zmiany Warunków będą zawsze ogłaszane poprzez ich publikację na stronie internetowej StartupJobs.pl. Dane brzmienie Warunków wchodzi w życie w momencie ich publikacji na StartupJobs.pl. Zmiany Warunków nie wpływają na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

9.2. W przypadku, gdy związek łączący się z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunkiem umownym zawieranym między Użytkownikiem a StartupJobs zawiera element międzynarodowy (transgraniczny), relacja ta podlega prawu czeskiemu. Sądem odpowiednim do rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, decyduje właściwy Sąd znajdujący się w Republice Czeskiej.

9.3. W przypadku sporu między StatupJobs a Użytkownikiem będącym konsumentem, a spór ten nie może zostać rozstrzygnięty na drodze wzajemnego porozumienia, spór może być przedmiotem pozasądowego rozstrzygnięcia przez wyznaczony podmiot, taki jak Czeska Inspekcja Handlowa. Więcej informacji, w szczególności o tym, jak złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzyganie sporów, można znaleźć na stronie internetowej www.coi.cz lub można skontaktować się z wyznaczonym podmiotem pod adresem e-mail adr@coi.cz.

9.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne lub nieskuteczne lub też stanie się takie po jakimś czasie, zostanie zastąpione przez postanowienie, którego znaczenie będzie jak najbliższe pierwotnemu nieważnemu przepisowi. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.

9.5. Ze StartupJobs można się kontaktować, korzystając z danych zamieszczonych na https://www.startupjobs.pl/o-startupjobs.

9.6. Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 13. 7. 2018.